دسته پاکت های کارت پستالی مربع شکل در ابعاد:

11 * 11 – 14 * 14 – 15 * 15 – 16 * 16
 

دسته پاکت های کارت پستالی مستطيلي شکل در ابعاد:

1611  –   1813   –   2014   –   2216
 
 

دسته پاکت های درب روی طول در ابعاد:

25.5 *  16.5  –   30.7 *  23   –   43 *  31.5
 
 
 

دسته پاکت های درب روی عرض در ابعاد:

25.5 *  16.5  –  26 *  19  –   30.7 *  23   –  30.7 *  25  –  43 *  31.5
 
 
 
 

دسته پاکت های CD که بصورت ساده و پنجره ای عرضه می شود.